Programma 2017

Voltooid leven

Op 28 september 2017 is het thema van het Jansdebat: voltooid leven.

Sprekers zijn:

Onderstaande vragen hebben we vooraf aan de sprekers gesteld, als basis voor hun inleidingen en voor het debat.

 1. Met het advies van de KNMG lijkt het voorstel van D66 dat een sterke verruiming van de mogelijkheden voor levensbeëindiging voorstaat aan maatschappelijke steun in te boeten. Zou deze kentering definitief kunnen zijn, in de zin dat de visie hierop zich in een andere richting gaat bewegen (zoals bijvoorbeeld spreekt uit de bijdrage van Stephan Sanders in de Groene Amsterdammer van 6 april jongsleden)? Of verwacht u toch dat dit slechts een tijdelijke rem zal zetten op deze maatschappelijke ontwikkeling?
 2. Hoe komt een samenleving waarin de ideologie van het voltooid leven volledig geaccepteerd (zonder leeftijdsgrens) en in praktijk wordt gebracht er volgens u uiteindelijk uit te zien?
 3. Biedt de bestaande euthanasiewetgeving een goede balans als het gaat om het spanningsveld tussen bescherming van het leven en respecteren van de menselijke vrijheid om lijden (in brede zin; dus inclusief lijden aan de wens liever niet te willen leven) te willen voorkomen?
 4. Over de relatie tussen ouderdom en sterven spelen verschillende debatten die nu gescheiden worden gevoerd:
  • Het debat over voltooid leven en de mogelijkheid voor hulp bij levensbeëindiging
  • Het debat over (teveel) doorbehandelen van zieke mensen, dat gepaard gaat met hoge kosten in de gezondheidszorg, en het stellen van verantwoorde grenzen aan (dure) medische behandelingen (hoe breng je het maatschappelijk belang in evenwicht met de individuele wens om toch nog iets langer te leven?)
  • Het debat over de mogelijke verlenging van het menselijk leven in de toekomst door groeiende kennis van het menselijk lichaam en technieken die substantiële levensverlenging mogelijk maken (wat overigens dan weer tot een groeiende behoefte kan leiden om zelf te beschikken over het einde van het eigen leven: als mensen 150 jaar oud kunnen worden, is het dan niet redelijk om hen ook de mogelijkheid te bieden daar niet volledig gebruik van te moeten/willen maken?)

  De vraag die hieruit voortvloeit, luidt: Is het mogelijk om deze debatten met elkaar te verbinden? Oftewel, is het mogelijk om een visie op het menselijk leven te ontwikkelen van waaruit deze drie debatten op coherente wijze kunnen worden gevoerd.

 5. In hoeverre is de christelijke levensovertuiging voor u beslissend in het ontwerpen van een dergelijke visie? Zo ja, waarom? Anders gezegd, is het voor iemand zonder christelijke levensovertuiging mogelijk om een visie te ontwerpen die alle belangrijke elementen die vanuit een christelijke visie worden aangedragen ook voldoende kan verdisconteren in de eigen visie? Of brengt het geloof in God toch een uniek element in in het debat?

Uiteraard krijgt u, als deelnemer aan het debat, ruim de gelegenheid om u in het gesprek te mengen.

De kosten voor het jansdebat zijn € 5,- per persoon. Daarvoor ontvangt u koffie vooraf, wat te drinken achteraf en een sterk inhoudelijk gesprek.

Zoals altijd gelden deze tijdstippen:

 • zaal open om 19:30
 • start programma: 20:00
 • einde programma: 22:00
 • einde borrel: als de laatste weggaat.

Aanmelden