Voorgaande sprekers

2018

Peter van Dalen (Zwijndrecht, 3 september 1958) is Nederlandspoliticus, oorspronkelijk voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), later voor diens opvolger de ChristenUnie. Sinds juli 2009 zit hij voor deze orthodox-christelijke politieke partij in het Europees Parlement.

Van Dalen was als Nederlands ambtenaar werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en lijsttrekker van de combinatie ChristenUnie-SGP voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 4 juni 2009 en 22 mei 2014.

Renske Maria Leijten (Leiden, 17 maart 1979) is een Nederlandse politica voor de SP. Sinds 30 november 2006 is zij Tweede Kamerlid. Zij was vanaf haar aantreden in het parlement tot de verkiezingen op 15 maart 2017 belast met de portefeuille zorg en jeugdzorg en vervolgens met de portefeuille financiën, Europa en de EU. Op 15 juni 2010 werd Leijten met 41.115 voorkeurstemmen herkozen als tweede achter lijsttrekker Emile Roemer.[1]

M.J. (Marc) de Vries
 is hoogleraar Christelijke Filosofie en hoogleraar Bèta-didactiek aan de Technische Universiteit Delft.

Paul H.A.M. Abels (1956) studeerde geschiedenis in Nijmegen. Hij werkte achtereenvolgens voor de Twentsche Courant, de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, later AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb, later NCTV). Sinds 1 september 2017 is hij bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden. Hij is tevens nog als raadadviseur verbonden aan de NCTV.

2017

Annemarieke van der Woude is theoloog, onderzoeker aan de Radboud Universiteit en geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ze werkte tien jaar als predikant/geestelijk verzorger bij ONO in Renkum. Ze schrijft veel over de wilsverklaring en het levenseinde.

Ze is ook pastoraal werker van de Remonstranten Oosterbeek, heeft op 1 januari 2016 haar intrededienst gedaan en is samen met Peter Nissen predikant van deze gemeente. Haar focus ligt, naast het regelmatig voorgaan in diensten, op de pastorale  gesprekken met leden en vrienden van de kerk. Ook zal ze uitvaarten en andere belangrijke momenten in het leven van de gemeente begeleiden.

Wim Graafland is huisarts in Woerden en betrokken bij een onderzoek dat de PKN uitvoert onder predikanten naar de vragen rondom voltooid leven.

Gerard Adelaar is filosoof en schrijver van het boek “De onverbeterlijke mens. Reflecties op medicalisering”.

Kan het leven meer diepte, schoonheid en zin krijgen dan alleen in de vorm van gezondheid, een steeds hogere leeftijd en de daarbij behorende onderwerping aan medische handelingen? Gerard Adelaar exploreert het braakliggende terrein tussen aan de ene kant de religieuze visie op de grenzen aan de zorg, en aan de andere kant de seculiere visie. Hij laat zien wat het streven van de medische techniek behelst en ontsluiert de machtsfactoren in het samenspel tussen (medische) techniek en de mens.

Kevin Brongers, landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

Sinds 2017 ben ik afgestudeerd in internationaal commercieel recht en internationale betrekkingen. Als geboren en getogen Rotterdammer woon ik nu in Delft, van waaruit ik mijn werkzaamheden voor de Jonge Democraten combineer met werk bij de afdeling Publieksvoorlichting van de gemeente Rotterdam.

Al op jonge leeftijd raakte ik geïnteresseerd in het optimistische en redelijke geluid dat D66 en de Jonge Democraten verkondigden. Na twee jaar afdelingsbestuur in Rotterdam heb ik de stap gemaakt naar het landelijk bestuur. Geloven in de eigen kracht van mensen, vrijheid, zelfbeschikking, en zorgen dat niemand achterblijft in de samenleving waren en blijven belangrijke drijfveren om politiek actief te zijn.

Willem Joost (Wim) Deetman (Den Haag3 april 1945) is een Nederlands politicus. Hij is onder meer minister en staatssecretaris van Onderwijs en voorzitter van de Tweede Kamer geweest. Van 1996 tot 2008 was hij burgemeester van Den Haag.

Jan Hoogland (1959) is een Nederlands bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte.

Hoogland studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de metafysica bij Adorno.

In 1997 werd Hoogland, als eerste op die leerstoel van de Stichting voor Christelijke Filosofie, bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerteaan de Universiteit Twente. Tevens is hij werkzaam als lector samenlevingsvraagstukken aan de Viaa te Zwolle, en universitair docent bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoogland is hoofdredacteur van het tijdschrift Soφie.

2016

Henk MassinkHenk Massink (1962) studeerde theologie aan de Universiteit Leiden en filosofie aan de Vrije Universiteit. Als ambtenaar volgde hij van dichtbij de discussies over de relatie tussen overheidsbeleid en duurzaamheid.

Hij is auteur van het boek Blijvend thuis op aarde? – een historisch, systematisch en praktisch onderzoek naar de mogelijkheid van de operationalisering van het concept duurzaamheid, in het bijzonder voor de landbouw

christineteunissenChristine Teunissen (Leidschendam6 september 1985) is een Nederlands politica namens de Partij voor de Dieren.

Van 2005 tot 2011 studeerde Teunissen geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar ze zich richtte op sociale bewegingen.

Van 2012 tot 2014 werkte Teunissen als persvoorlichter voor de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. In 2014 werd ze raadslid voor de partij in Den Haag. Sinds 2015 werkte ze voor de Eerste Kamerfractie van de Partij voor de Dieren.

Op 29 maart 2015 werd Teunissen door het congres van de Partij voor de Dieren de tweede, verkiesbare, plek op de lijst gegeven voor de Eerste Kamerverkiezingen 2015. Aangezien de Partij voor de Dieren bij deze verkiezingen twee zetels wist te behalen, werd de 29-jarige Teunissen op 9 juni 2015 geïnstalleerd als het jongste Eerste Kamerlid.

Prof. dr. Erik Borgman
370448.jpg

Prof. Borgman is lekendominicaan en gewoon hoogleraar Publieke Theologie, bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel en is directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center aan de Universiteit van Tilburg. Hij is van 2015 tot 2017 tevens gasthoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.

ds. G. H. Abma

abmaDs. Hette Abma was bijna dertig jaar van 1983-2012 als predikant verbonden aan de St.-Janskerk te Gouda. Na zijn emeritaat gaat hij nog regelmatig voor in kerkdiensten, zit in de redactie van Israël en de kerk en is eindredacteur van Profetisch Perspectief.

Huibert van Rossum

Huibert van Rossum portret

Huibert van Rossum is fractievoorzitter van CDA Gouda en gemeenteraadslid sinds 2010.  Tussen 2002-2013 was hij beleidsmedewerker Europese en Economische zaken bij de CDA Tweede Kamerfractie.

Momenteel werkzaam als adviseur strategisch omgevingsmanagement bij het Havenbedrijf Rotterdam.

james_kennedy_elJames Carleton Kennedy (Orange City (Iowa)2 september 1963) is een Amerikaanse geschiedkundige. Thans is hij hoogleraar in de geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam.

Kennedy heeft een Amerikaanse vader met SchotsIerse wortels en een uit Rotterdam afkomstige Nederlandse moeder. Hij groeide op in zijn geboorteplaats Orange City, een orthodox-protestantse gemeenschap waarvan de meeste inwoners Nederlandse voorouders hebben en die naar Willem III van Oranje-Nassau (een Prins van Oranje) is vernoemd. Kennedy ervoer Orange City als een tamelijk kleinburgerlijke plaats; zo stonden elke week in de plaatselijke krant de namen vermeld van diegenen die zich aan allerlei kleine zonden hadden schuldig gemaakt. De zomers placht hij door te brengen bij familie in Nederland. Toen hij acht jaar oud was, verbleef hij zelfs een heel jaar in Nederland en volgde hij montessorionderwijs in Rotterdam.

2015

Arie Vermeij Arie T. Vermeij:

Brigade-generaal buiten dienst Arie T. Vermeij heeft per 1 oktober 2014 zijn carrière bij Defensie afgesloten. Gedurende bijna 40 jaar heeft hij een heel breed palet aan functies bekleed. De meest relevante functies voor zijn huidige kennis en ervaring van de veiligheidssituatie in de wereld waren:

Van 2003 – 2005 als Chef Staf Operaties verantwoordelijk voor alle missies van de Landmacht (Bosnië, Kosovo, Irak, Afghanistan, Burundi, Rwanda, DRC, etc.).

Van 2005 – 2009 Afdelingshoofd en Directeur Internationale Militaire Samenwerking, waarbij hij verantwoordelijk was voor de samenwerking met circa 100 landen, de NAVO, EU, VN en OVSE.

Gedurende 2011 – 2012 werkte hij bij het  hoogste militaire NAVO-hoofdkwartier SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers  Europe) in Mons (België) als verantwoordelijke voor alle NAVO-operaties (Afghanistan, Kosovo, Piraterijbestrijding voor de kust van Somalië, assistentie aan de Afrikaanse Unie, etc. en strategisch adviseur voor SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) voor alle potentiële crises in de wereld.

Aansluitend werkte hij bij het Joint Forces Command in Brunssum van eind 2012 – 2014 als Directeur Inlichtingen en Informatie,  waarbij hij weer verantwoordelijk was voor alle potentiële crisis in de wereld, met als prioriteiten: Regio Afghanistan, High North (Noordpool), Rusland, Oekraïne, de Baltische Staten en IS.

Ten slotte heeft hij veel ervaring opgedaan tijdens zijn uitzendingen naar Libanon, Bosnië, Afghanistan (2x) en de vele korte uitzendingen (zie ook inleiding voor 19 maart).

BJSBastian Jan (Bart Jan) Spruyt (Ridderkerk29 januari 1964) is een Nederlandse historicusjournalistcolumnist en rechtsconservatief denker. Hij oriënteert zich vooral op het conservatisme en wil dit in de Nederlandse samenleving verspreiden.

Spruyt studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1996 aan de Universiteit Leiden op een kerkhistorisch onderwerp, een proefschrift over Cornelis Hoen, een jurist en protestant uit de 16e eeuw die een werk schreef over het Heilig Avondmaal. Spruyt is belijdend christen.

(Bron: wikipedia)

Paul AbelsPaul H.A.M. Abels (1956) groeide op in Almelo en studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar promoveerde hij in 1994 op een onderzoek naar de veranderingen van kerk en samenleving door de Reformatie in Delft en Delfland. Hij werkte als kerkredacteur bij de Twentsche Courant en is vanaf 1984 achtereenvolgens werkzaam bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie in Den Haag. Abels is medeoprichter van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en heeft vele boeken en artikelen geschreven over met name 16de- en 17de-eeuwse thema’s op het raakvlak van kerk en samenleving. Daarnaast is hij gepassioneerd verzamelaar van oude drukken, met als specialisaties Goudana, en de Bestandstwisten. Abels is getrouwd en heeft drie volwassen dochters en een kleinkind.

Paul Abels had de volgende bijdrage aan het debat.

Dr. M.J. KaterDr. Maarten Jacob Kater werd geboren op 18 december 1962 te Klaaswaal. Na het vwo-examen behaalde hij de onderwijsakten wiskunde MO-A en MO-B en gaf hij van 1982 – 1990 les aan de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis. Van 1990 – 1994 studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn (TUA). Na in februari 1994 met goed gevolg het kandidaatsexamen te hebben afgelegd werd hij beroepbaar gesteld door het curatorium en nam hij het beroep naar de gemeente te Zeist aan. Hij bleef als dienaar van het Woord aan deze gemeente verbonden tot 4 september 2009. In oktober 1998 slaagde hij voor het doctoraal examen (oude stijl), met als hoofdvak dogmatiek. De doctoraalscriptie had als thema de geloofsopvatting in de theologie van Jonathan Edwards. De generale synode van 2007 benoemde hem tot parttime docent dogmatiek en apologetiek aan de TUA, waar hij op 29 maart 2011 promoveerde op het proefschrift Kom en zie (deel II). De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus.
Per 1 december 2013 is hij door de generale synode Urk/Nunspeet benoemd als opvolger van prof. dr. A. Baars als kerkelijk hoofddocent (gereformeerde) praktische theologie en fulltime verbonden aan de TUA.
De schrijver is gehuwd met Jacoba Lijntje Hartman en zij hebben vijf kinderen en drie kleinkinderen.

2014

Tomáš Sedláček

foto SedlacekTomáš Sedláček is een gerenommeerd econoom, was lange tijd adviseur van Václav Havel.

Op zijn eigen home page is veel informatie over hem te vinden.

In Nederland is hij uitvoerig geïnterviewd in het programma Tegenlicht.

Zijn boek “de economie van goed en kwaad” is een internationale bestseller. In dat boek bekijkt Sedláček de economie en de ethiek vanuit het Babylonische scheppingsverhaal, de Bijbel, de Griekse filosofie en de verlichting.

.

Johan Graafland

Prof. Johan Graafland met boek Sedlacek

Prof. Johan Graafland met boek Sedlacek

Johan Graafland is econoom en theoloog en gespecialiseerd in filosofie van de economie, economische ethiek, bedrijfsethiek/ maatschappelijk verantwoord ondernemen en christelijke visie op economie.
Zijn onderzoek op het gebied van economische ethiek betreft de moraliteit van economische instituties, zoals marktwerking en de rol van de overheid. Graaflands specialisatie in maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich in verschillende conceptuele en empirische onderzoeken. Sinds 1 maart 2010 doet hij in opdracht van de Europese Unie onderzoek naar de factoren die bedrijven aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en de invloed daarvan op duurzaamheid. Als theoloog doet Graafland onderzoek naar de relatie tussen christelijke ethiek en economie. Daarnaast heeft hij verschillende empirische onderzoeken gedaan naar de invloed van het geloof op maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.

Meer informatie over de wetenschapper Johan Graafland is te vinden op zijn site van de Universiteit Tilburg.

Graafland heeft recent een onderzoek gedaan naar de Euro en de EU

In het Erasmus Journal for Philosophy and Economics, Volume 6, Issue 2 heeft Graafland een review van Sedlacek’s boek gepubliceerd.

Naast wetenschappelijke publicaties schuwt Graafland het maatschappelijke debat niet. Hij publiceerde onder andere over Calvijn en de bonuscultuur, over verzekeraars en woekerpolissen en schuldgevoel in de bankencrisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *